Veel meer dan alleen shoppen!

Algemene voorwaarden

Koop op afstand (telefonische Marketing) overeenkomst m.b.t. de LIFECARD.

Het Lifecardhouderschap gaat in na afloop van uw bedenktijd van 14 dagen en heeft een looptijd van één jaar, wordt stilzwijgend verlengd en daarbij omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd en loopt door totdat u het zelf opzegt.
U kunt deze op afstand gesloten overeenkomst binnen 14 werkdagen na aanvraag kosteloos ontbinden door zulks schriftelijk aan Medivlucht mede te delen.

De jaarlijkse bijdrage voor het lifecardhouderschap is Euro 100,- of Euro 30,- per kwartaal en voor zover het incasso wordt verzorgd door Medivlucht verleent de aanvrager Medivlucht, tot wederopzegging, de machtiging tot automatische incasso van de verschuldigde bijdragen van zijn/haar bankrekeningnummer.

Voor zover het incasso wordt verzorgd door Medivlucht Lifecard geeft de aanvrager toestemming aan Medivlucht om doorlopende incasso opdrachten SEPA te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Medivlucht.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank en vraag uw bank naar de voorwaarden.

Aanvrager verklaart de algemene voorwaarden ( zie ook op Internet www.medivlucht.nl) en de doorlopende machtiging SEPA van Medivlucht NL51ZZZ241978530000 te hebben ontvangen en hiermee akkoord te gaan.

Als Lifecardhouder machtigt u Medivlucht B.V. i.v.m. gegarandeerde continuïteit van de servicedekking in uw naam, de contracten met de gespecialiseerde samenwerkingspartners en terugverzekeraars zonder berichtgeving te veranderen, beëindigen en/of nieuwe contracten t.b.v. servicecomponenten af te sluiten.

 

 

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van Medivlucht B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Medivlucht B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Medivlucht B.V. aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet geheel volledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Medivlucht B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Medivlucht B.V., welke geen eigendom zijn van Medivlucht B.V. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Medivlucht B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Medivlucht B.V.

Medivlucht B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Het auteursrecht van deze website berust bij Medivlucht B.V. Het is niet toegestaan de site te verveelvuldigen anders dan door het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het uitprinten van een enkele hardcopy. Een bezoeker(ster) van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvuldigen zonder toestemming van Medivlucht B.V. (ook niet via een eigen netwerk).